Teacher

ข่าวสาร/กิจกรรม

ความสำเร็จโรงเรียนนานาชาติ ดันไทยศูนย์กลางเป็นเลิศในเอเชีย

ประเทศ ไทยมีโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด 124 โรงเรียน โดยมี 122 โรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนที่สอนหลักสูตรอเมริกา 40 โรงเรียน หลักสูตรบริติช 60 โรงเรียน นอกจากนั้น ก็จะมีโรงเรียนนานาชาติที่เป็นระบบเฉพาะชาติ เช่น โรงเรียนที่สอนโดยภาษาญี่ปุ่น, รัสเซีย, สวิส หรือใช้หลักสูตรของ ออสเตรเลีย, สิงคโปร์ หรือเกาหลี เป็นต้น

สำหรับปีนี้มีการเติบโต เพิ่มขึ้นมาก โดยมีจำนวนนักเรียน ต่างชาติที่ตามครอบครัวมาทำงานในประเทศไทยเข้ามาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยมีความมั่นใจประเทศไทย ซึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 นี้ ซึ่งจะมีส่วนในการผลักดันให้ชาวต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลไทยเองก็ส่งเสริมเรื่องที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ การศึกษาของเอเชีย จึงส่งผลให้ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติได้รับการ ตอบรับมากยิ่งขึ้น

นางอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะแถบเอเชีย คือ จีน ที่มีโรงเรียนนานาชาติกว่าพันแห่งซึ่งถือว่ามากที่สุดในเอเชีย สำหรับในบ้านเรา ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาของลูกหลานชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในเมืองไทย จากนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

"โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ" ซึ่งได้รับการรับรองและอนุมัติวิทยฐานะและการอนุมัติจาก 4 องค์กร ได้แก่ สภาโรงเรียนนานาชาติ, สมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยแห่ง นิวอิงแลนด์ สหพันธ์โรงเรียนนานาชาติอังกฤษในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ และเตรียมจะได้รับการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานจากหน่วยงานหลักของไทย คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติดีเด่นในปี 2011 ที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการ การบริหารและจัดการโรงเรียน ที่ได้คุณภาพ ตลอดจนการอุทิศเพื่อสังคมและการพัฒนาในด้านต่างๆ

นาย คีธ บี. เวคเคอร์ ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ กล่าวว่า การรับรองจากองค์กรชั้นนำภายในเวลา 1 ปี เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นโรงเรียนนานาชาติขนาดกลางที่ดีที่สุดในไทย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ คือ การมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดการศึกษา เพื่อช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เราให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจและสนับสนุนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม รวมทั้งจิต สำนึกที่จะอุทิศเพื่อสังคม และมีความรับผิดชอบ

"บางกอกเพ รพมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกด้านของนักเรียน และโรงเรียนยังประเมินตนเองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหลักสูตร ทรัพยากร สุขอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากทุกองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินคุณภาพโรงเรียน"

ด้าน อ.ภัทราดา ยมนาค ผู้ก่อตั้งและครูใหญ่ฝ่ายไทยของโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2546 เป็นโรงเรียนเอกชนนานาชาติแบบสหศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาแห่งชาติ ของอังกฤษ ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 630 คน กว่า 32 สัญชาติ ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ใช้งบประมาณ 400 ล้าน โดยในปีนี้มีการทุ่มงบกว่า 40 ล้านในการพัฒนาโรงเรียน ล่าสุดเพิ่งจัดสร้าง ศูนย์ศิลปะ ดนตรีและการละคร เป็นต้น

ที่มา :http://www.khaosod.co.th