เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ InterMath เป็นสถาบันสอนคณิตศาสตร์เชิงนวัตกรรมภายใต้การควบคุมโดย ดร.วุฒิชัย และทีมที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทั้งในอังกฤษ (Oxford) อเมริกา (Harvard, Stanford, MIT) สิงคโปร์ (NUS) และไทย (สสวท., จุฬา, มศว.) เปิดสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำระบบ Interactive Math Activity ในการปูพื้นฐานด้านทฤษฎี (Concept) ในห้องเรียนที่สนุกสนานผ่านกิจกรรมกลุ่มและอุปกรณ์เสริมคณิตศาสตร์ (Math Manipulatives) และ Online Math Practice สำหรับทำแบบฝึกหัดออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลกและใช้มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาล (K2-K3) ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 1-12 / Year 1-13) ในหลักสูตร EP, Mini EP, Bilingual สำหรับโรงเรียนไทยที่อิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และสำหรับโรงเรียนนานาชาติ (International School) ที่อิงตามหลักสูตร USA, UK, IB, Australia และ Singapore

สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ InterMath มีหลักสูตรรับรองผล 100% เหมาะสำหรับน้องที่เก่งคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดความเก่งอย่างไร้ขีดจำกัด และน้องที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ที่อยากเก่งเพิ่มขึ้น หรืออยากเพิ่มเกรดให้สูงขึ้น และสำคัญที่สุดคือ น้องๆ จะรักคณิตศาสตร์และมีความสามารถในด้านการคำนวน (Basic Math Skill) และการวิเคราห์แก้โจทย์ปัญหา (Critical Thinking Skill) เพื่อนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและอาชีพการงานในอนาคต

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้แถลงผลการวิจัยโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ปี 2550 (Trends in International Mathematics and Science Study 2007) หรือ TIMSS-2007 โดยมี 59 ประเทศ โดยประเทศไทยอยู่อันดับที่ 29 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติที่กำหนดไว้ และตกต่ำลง
จากปีก่อนๆ ด้วย ผลการวิจัยยังระบุว่าประเทศไทยจัดเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก คือประมาณ 35 คาบต่อสัปดาห์ สะท้อนให้เห็นว่า การจัดเวลาเรียนมาก ๆ ก็ไม่ได้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเปิดเผยถึงกรณีนิสิตคณะแพทยศาสตร์ติดโปรและติด F จำนวนมากว่าการแก้ปัญหานักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อ่อนวิชาคณิตศาสตร์นั้น ไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายทางในระดับอุดมศึกษา แต่ต้องแก้ที่ต้นทางตั้งแต่ระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไปตลอดชีวิต จนมีผู้กล่าวว่า "ถ้าใครเก่งคณิตศาสตร์ในช่วงชั้น
ประถมศึกษา ก็จะเก่งทั้งชีวิต แต่ถ้าใครอ่อนคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นประถมศึกษา ก็จะอ่อนไปตลอดชีวิตเช่นกัน"
ดังนั้น เราควรส่งเสริมลูกหลานของเราให้เก่งคณิตศาสตร์ตั้งแต่เล็กกันเถอะ +++

ก่อนที่จะกล่าวถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขของเด็กไทยที่อ่อนคณิตศาสตร์ เราควรจะรู้ถึงผลลัพธ์ของการที่เด็กอ่อนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ ดังต่อไปนี้

 • เมื่อเด็กอ่อนคณิตศาสตร์ ก็ไม่มีแรงจูงใจในการเรียน เรียนก็ไม่เข้าใจและรู้สึกว่ายาก เกรดจึงไม่ดีก็เลยมีทัศนคติเชิงลบต่อคณิตศาสตร์ แล้วพาลเกลียดวิชาคณิตศาสตร์ไปตลอดชีวิต
 • เมื่อเด็กอ่อนคณิตศาสตร์ ก็มักจะอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์ตามไปด้วย
 • ลดโอกาสที่จะสอบเข้าคณะที่ต้องใช้วิชาคำนวน เช่น คณะด้านสายวิทย์-คณิตทั้งหมด
 • ไม่สามารถประกอบอาชีพที่มีการคำนวนได้ดี เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชีการเงิน
  นักวิจัยสถิติ นักอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
 • ไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะพิจารณาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นหลักเกือบทุกคณะ
 • สมองซีกซ้ายไม่ได้ถูกพัฒนา จึงทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ขาดแนวคิดอย่างมีเหตุผลที่เป็นระบบ ระเบียบ และมีแบบแผน (Logical and Systematic Thinking Process)

สาเหตุและวิธีแก้ไขของเด็กไทยที่อ่อนคณิตศาสตร์ มีดังต่อไปนี้

 1. ทัศนคติ : การที่ครูอาจารย์ (รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง) มีทัศนคติที่ผิดๆ ว่า การเรียนเก่งหรือไม่เก่งเป็นผลมาจากความฉลาดมาตั้งแต่เกิด และมักจะคิดว่าเด็กที่เรียนไม่เก่งเป็นเพราะธรรมชาติของเด็ก ไม่มีทางจะเรียนให้เก่งขึ้นได้มากไปกว่านี้ ทำให้ครูอาจารย์ไม่คาดหวังเด็กคนนั้น รวมถึงพ่อแม่เองก็อาจจะเปรยให้ลูกฟังด้วยว่า "คณิตศาสตร์นี่มันยาก….พ่อแม่เองก็อ่อนเหมือนกัน" บ่อยๆ เข้า เด็กเองก็มักเชื่อตามนั้น ไม่มั่นใจในตัวเอง มีทัศนคติเชิงลบ เลยไม่มุมานะและไม่ตั้งใจที่จะเรียนให้ดีขึ้น บางคนหันไปหาจุดเด่นที่จะให้คนยอมรับด้านอื่นแทน เช่นเป็นคนเกเรเป็นหัวโจกในกลุ่มเพื่อน เป็นต้น

  วิธีแก้ไข สถาบัน interMath จะปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกให้เด็กใหม่ โดยให้เด็กรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุกโดยการเรียนผ่านการเล่านิทาน เพลง เกม ปริศนา การระดมสมอง และกิจกรรมกลุ่ม และสอดคล้องกับคณิตศาสตร์ที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เด็กจะเข้าใจง่าย สนุกสนานและประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ การเรียนรู้บนพื้นฐานของอารมณ์ที่สนุกและชอบย่อมเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้ ไม่ใช่ให้เด็กจับแต่ดินสอปากกาแล้วมุ่งทำแต่แบบฝึกหัดเป็นหลักเหมือนสถาบันทั่วๆ ไป

 2. ครูผู้สอน : สำหรับหลักสูตรไทย คนที่เก่งๆ ก็ไม่อยากเป็นครูเพราะเงินเดือนน้อย จึงมีครูที่ไม่ค่อยได้คุณภาพและเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ส่วนหลักสูตร EP หรือ Inter ครูผู้สอนที่เป็นฝรั่งที่เก่งคณิตศาสตร์ก็หายาก การสื่อสารก็เป็นอุปสรรค เช่น เด็กไม่กล้าถาม เด็กฟังไม่รู้เรื่อง หรือ ครูฝรั่งเองก็ไม่ถนัดวิชาคำนวน ดังนั้น บางโรงเรียนยอมที่จะใช้ครูแถบเอเซียเป็นผู้สอนแทน เช่น ครูสิงคโปร์ ครูฟิลิปปินส์ ครูอินเดีย หรือ แม้กระทั่งครูไทย เป็นต้น ทำให้เด็กมี concept ทางคณิตศาสตร์ไม่แน่น จึงทำข้อสอบไม่ได้ในที่สุด

  วิธีแก้ไข สถาบัน interMath ใช้ทีมผู้สอนที่เก่งคณิตศาสตร์ชั้นหัวกระทิ บางคนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ได้แก่ จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และจากต่างประเทศ เช่น อังกฤษและอเมริกา ส่วนใหญ่จบปริญญาโท-เอก หรือจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 และมีประสบการณ์สูงในการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กหลักสูตร EP และ Inter บางคนทำงานให้กับองค์กรระดับนานาชาติ
  บางคนเป็นถึงคนแต่งตำราคณิตศาสตร์ นอกจากนั้น ครูผู้สอนที่เก่งเหล่านี้มีความใจเย็น มีใจรักเด็ก มีจิตวิทยาการสอนและเข้าใจเด็กไทยมากกว่าครูฝรั่งที่โรงเรียน เป็นไอดอลของเด็กให้อยากเดินรอยตาม จึงทำให้เด็กไว้ใจและสนใจที่จะเรียน
  สุดท้ายทำให้เด็กเข้าใจในบทเรียนที่ลึกซึ้งในที่สุด

 3. หลักสูตร : ในวงการวิชาการด้านคณิตศาสตร์ต่างยอมรับว่า ถ้าพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรในประเทศแถบเอเซีย ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี หรือแม้กระทั่งไทยเอง จะแข็งกว่าหลักสูตรในประเทศแถบตะวันตก ดังนั้น นักเรียนที่เรียนโรงเรียนนานาชาติจะเสียเปรียบนักเรียนที่เรียนหลักสูตรปกติในวิชาคำนวน จึงไม่แปลกที่ว่าเวลาสอบแข่งขันหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตรอินเตอร์ นักเรียนที่เรียนหลักสูตรไทยปกติที่พออ่านโจทย์ภาษาอังกฤษออกกลับสอบได้คะแนน
  ดีกว่านักเรียนหลักสูตรนานาชาติ แม้ในมหาวิทยาลัยเองก็พบว่าเด็กที่มาจากโรงเรียนนานาชาติกลับเรียนสู้เด็กที่เรียน
  หลักสูตรไทยไม่ได้ โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นวิชาคณิตศาสตร์และการคำนวนชั้นสูง

  วิธีแก้ไข สถาบัน interMath ได้นำจุดแข็งของแต่ละหลักสูตรจากทั่วทุกมุมโลกมาสอนแบบบูรณาการเพื่อให้เป็นสถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติอย่างแท้จริงโดยไม่อิงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งโดยเฉพาะ โดยอิงหัวข้อ (Topic) ครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของไทยซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน EP ที่จะยังต้องสอบ NT, GAT, PAT, O-NET, A-NET อยู่ ขณะที่นักเรียนนานาชาติเองก็จำเป็นต้องรู้จักตัวเลขไทย สกุลเงินไทย ปฎิทินและเวลาไทย มาตราวัดและการชั่งตวงแบบไทยๆ ส่วนตำรา วิธีการสอนและกลยุทธ์การแก้ปัญหาโจทย์ (Concept & Strategy) จะใช้วิธีของสิงคโปร์ (World-Class Mathematics System) ที่เด่นเรื่อง Concrete -> Pictorial -> Abstract Approach และทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่เก่งคณิตศาสตร์อันดับ 1 ของโลกมาหลายปีซ้อน แม้แต่โรงเรียนชั้นนำทั่วโลกเองก็หันมาใช้ตำราและวิธีการสอนแบบสิงคโปร์มากถึง 7,000 กว่าแห่ง ในส่วนหลักสูตรอังกฤษถูกเอามาใช้ในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และหลักสูตรอเมริกาในเรื่องของเทคโนโลยีช่วยสอน (Web-based practice) มาให้เด็กทำแบบฝึกหัดออนไลน์มากกว่า 1,000 ทักษะ เพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมาอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมทั้งเสริมด้วยเทคนิคคณิตคิดในใจแบบญี่ปุ่นเพื่อให้คำนวนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกกว่า 100 กว่าเทคนิค จากที่กล่าวมาทั้งหมดเราได้นำมาประยุกต์โดยผ่านกระบวนการทดสอบและวิจัยแล้วว่าสามารถทำให้เด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นอย่างแน่นอน 100%

สรุป
สถาบัน interMath มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นสถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติที่ดีที่สุด โดยมีขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนโดยเริ่มจากการจัดห้องเรียนขนาดเล็ก (4-8 คน) และคัดสรรทีมที่ปรึกษา ทีมผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการและทีมครูผู้สอนชั้น
หัวกระทิในการสร้างทัศนคติเชิงบวก (Attitude) ต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก พร้อมไปกับการปูทฤษฎีพื้นฐานผ่านกิจกรรมกลุ่มที่ให้เด็กรู้สึกสนุก ประกอบกับอุปกรณ์ประกอบการสอน (Concept Building Activity) รวมถึงสอนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโจทย์ (Problem Solving Strategy) เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว ก็ให้ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียนพร้อมๆ กับเพื่อน (Cooperative Learning) และเสริมด้วยแบบฝึกหัดออนไลน์ที่ต้องทำเองคนเดียวที่บ้าน เพื่อให้เกิดความชำนาญและความมั่นใจในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Focus on Mastery) ผลก็คือคะแนนหรือเกรดที่โรงเรียนก็ดีขึ้นอย่างแน่นอน 100% เมื่อได้รับคำชมจากคุณครูที่โรงเรียน จากเพื่อนๆ และจากพ่อแม่ ยิ่งทำให้นักเรียนมีกำลังใจ เพิ่มความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์และอยากเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ตามโมเดล ACES (เอส-เซส ซึ่งแปลว่า เก่ง) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ InterMath เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ดังแสดงให้ดูข้างล่างนี้

สำรองที่นั่งเพื่อทดลองเรียนฟรี ด่วน! รับจำนวนจำกัด
ก่อนที่โรคอ่อนคณิตศาสตร์ของลูกหลานเรา……จะสายเกินแก้
  Time Room 1 Room 2 Room 3 Room 4
SAT 9.00-10.10   Private Class K1 S1
10.10-11.20 P1   K2-3 Private Class
11.20-12.30   P3 K2-3 P5-6
12.30-13.30     Private Class  
13.30-14.40   S1 Private Class Private Class
14.40-15.50 Private Class P2 K2-3 Private Class
15.50-17.00   P3 Private Class Private Class
17.00-19.00 SAT (Math) IGCSE (Math) Private Class Private Class
SUN 9.00-10.10   P4   S1
10.10-11.20 K2-3 P1 Private Class Private Class
11.20-12.30 P2 P4 Private Class P6
12.30-13.30 P2   K2-3  
13.30-14.40 P6 P3 Private Class S2
14.40-15.50     K2-3 Private Class
15.50-17.00   Private Class Private Class Private Class
17.00-19.00 SAT (Math) IGCSE (Math) Private Class Private Class
 
  Time Room 1 Room 2 Room 3 Room 4
MON   Closed
     
TUE 14.00-18.00 Private Group Class
           
WED 14.00-18.00 Private Group Class
           
THU 14.00-18.00 Private Group Class
           
FRI 14.00-18.00 Private Group Class
           

หมายเหตุ สำหรับชั้นเรียนหลักสูตรนานาชาติ ให้เทียบเคียงว่าเรียนอยู่ชั้นใดในหลักสูตรไทย
เช่น P1 (EP/Bilingual) = Grade 1 (USA) = Year2 (UK) = PYP 1 (IB) = P1 (Singapore)

K หมายถึง Kindergarten ชั้นอนุบาล ตั้งแต่ K2-K3
P หมายถึง Primary ชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ P1-P6
S หมายถึง Secondary ชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ S1-S3
SAT (Math) หมายถึง หลักสูตรเตรียมสอบ SAT เพื่อยื่นเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยสำหรับระดับมัธยมปลาย
IGCSE (Math) หมายถึง หลักสูตรสอบเทียบของหลักสูตรอังกฤษ สำหรับ Year 11 ขึ้นไป
CU-AAT (Math) หมายถึง ข้อสอบ Chulalongkorn University Academic Aptitude Test เพื่อใช้สอบเข้าจุฬาภาคอินเตอร์
Smart I (Math) หมายถึง ข้อสอบ Scholastic Management Aptitude Requirement Test เพื่อใช้สอบเข้าธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์
Homework Tutoring หมายถึง ช่วงเวลาที่นักเรียนสามารถมาสอบถามครูเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ ทุกระดับชั้น ตลอดเวลา ฟรี