Teacher

ข่าวสาร/กิจกรรม

โลกสองวัย : วันนี้น้องหนูต้องมีบัตร

นับแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป น้องหนูอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เช่นเดียวกับพี่หนูที่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และน้าหนูที่อายุ ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

หมายความว่า นับจากนี้ไป พลเมืองไทยที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักถ้วนทั่วทุกตัวคน

การกำหนดให้น้องหนูมีบัตรประจำตัวประชาชนสืบเนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อพ้น 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 10 กรกฎาคมนี้

หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม2554 เด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ต้องมายื่นขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 1 ปี ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ที่สำนักงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องนี้ คาดว่าจะมีเด็กที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 5 คือมีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึง 15 ปีบริบูรณ์ จะยื่นขอทำบัตรที่อำเภอสำนักงานเขต เทศบาล เมืองพัทยา ประมาณ 8 ล้านคนหมายความว่า เด็กที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายเดิมจำนวนหนึ่ง และเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ถึง 14 ปีอีกจำนวนหนึ่ง

การนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกหลานในปกครองยังเด็กเล็กอยู่คงจะไม่สามารถไปทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยตนเองและไม่มีเวลามากนัก กรมการปกครองก็ยังอำนวยความสะดวกให้เด็กไปติดต่อขอทำบัตรที่สำนักงานทะเบียนโดยตรงมีเพียงทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่เท่านั้น

นอกจากนั้น กรมการปกครองยังเปิดจัดทำบัตรเพิ่มเติมในวันหยุดราชการ ประสานงานดำเนินการร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษา ให้เข้ามีส่วนร่วมอำนวยความสะดวกในการเตรียมหลักฐานเอกสาร และการรับรองตัวบุคคล กับจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่จำนวน 154 ชุด ออกไปบริการในโรงเรียนและชุมชนที่มีเด็กต้องการให้การบริการ

เหตุผลหลักที่ต้องการให้เด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อความคล่องตัวในการติดต่อขอรับบริการสาธารณะจากรัฐ เช่น การเข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล การเข้าโรงเรียน การติดต่อขอรับสวัสดิการจากรัฐ ทั้งยังช่วยป้องกันการกระทำผิดทุจริตสวมตัวเด็กได้ทางหนึ่ง

อีกเหตุผลหนึ่ง เมื่อเด็กไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อขอรับบริการหรือสิทธิอื่นใด จะต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองให้คำรับรอง หรือยืนยันตัวบุคคล พร้อมหลักฐาน สูติบัตรทะเบียนบ้าน หรือบัตรนักเรียน ทำให้หากมีการทุจริตนำเด็กหรือบุคคลอื่นมาสวมแทน และได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก็จะกระทำได้โดยง่าย และยากต่อการพิสูจน์

บัตรประจำตัวประชาชนไม่ว่าจะเป็นของเด็กหรือของผู้ใหญ่เป็นผลดีในการพิสูจน์ตัวบุคคล เนื่องจากในบัตรจะมีภาพถ่าย ลายพิมพ์นิ้วมือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก

อย่าลืมนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ปกครองและบุคคลที่รับดูแลเด็กที่มีคุณลูกคุณหลานอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึง 15 ปีบริบูรณ์ โปรดนำเด็กไปทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม และภายใน 1 ปี

มิฉะนั้น จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
ทั้งนี้ มีอัตราค่าธรรมเนียมการออกบัตรฉบับละ 100 บาทการออกใบแทนใบรับ ฉบับละ 10 บาท การขอคัด และรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ฉบับละ 10 บาท

ทางที่ดีขอให้กรมการปกครองออกไปทำบัตรให้น้องหนูที่โรงเรียนน่าจะสะดวกที่สุด เหมือนกับการบริการรับฝากเงินของธนาคารออมสินที่ออกไปรับฝากถึงโรงเรียน ปลูกฝังนิสัยการออมให้น้องหนูอย่างดี

เอาล่ะ นับแต่วันนี้ น้องหนูคนไหนอายุ 7 ขวบแล้วยังไม่มีบัตร ต้องเรียกว่า "ไม่ทันสมัย" นะจ๊ะ

--มติชน ฉบับวันที่ 11 ก.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--